ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този интернет магазин. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уебсайт.

 

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които salepointbg.com предоставя Услуги на потребителите си посредством интернет магазина www.salepointbg.com

 

Характеристика на salepointbg.com

 

Salepointbg.com e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.salepointbg.com,чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от salepointbg.com стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на salepointbg.com и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от salepointbg.com;
 4. Да получат препратка и да се уведомят за начина на плащане.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от salepointbg.com;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с salepointbg.com чрез интерфейса на страницата на salepointbg.com, достъпна в Интернет;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на salepointbg.com в Интернет;

 Продукти

      Всички цени, свързани с представени продукти или услуги са в български лева  (BGN) и включват данък добавена стойност (ДДС).

Валидност на предложението

 1. salepointbg.com си запазва правото да променя цените за наличните продукти,без предварително да известява Клиента за това.
 2. Цената на продуктите е тази от времето на поръчката в рамките на складовата наличност.
 3. Цената на промоционалните продукти и услуги е тази от времето на поръчката в рамките на складовата наличност и / или по време на промоционалния период, ако е упоменат такъв.
 4. Цената на закупуване на продукти или услуги не може да бъде променяна след направата на поръчката, освен със съгласието и на двете страни.

Договор за покупко-продажба

 1. Клиентите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от salepointbg.com чрез интерфейса на Търговеца, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.salepointbg.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Търговеца.
 2.  По силата на сключения с Потребителите, договор за покупко-продажба на стоки, Търговецът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Търговеца.
 3. Потребителите заплащат на Търговеца възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на salepointbg.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Търговеца на адреса на salepoint.com в Интернет.
 4. Търговецът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Търговеца на страницата на salepointbg.com и съгласно настоящите общи условия.
 5. Потребителят и Търговецът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
 6. Предполага се, че електронните изявления извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

Регистрация за използване на www.salepointbg.com  

За да използва salepointbg.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Търговеца, съобразно посочената в него процедура.

 1. С попълване на данните си и натискане на бутоните "Приемам" и "Потвърди", Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 2. Търговецът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Търговеца възникват договорни отношения.
 3. При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба

    Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Търговеца, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца стоки в salepointbg.com

Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Търговеца по следната процедура:

 1. Извършване на регистрация в salepointbg.com и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в salepointbg.com
 2. Влизане в системата за извършване на поръчки на salepointbg.comчрез идентифициране с име и парола;
 3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на salepointbg.com и добавянето им към списък със стоки за покупка.
 4. Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
 5. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 6. Потвърждение на поръчката;

 Връщане на продукти

Клиент на salepointbg.com може да върне закупените продукти, според договорните отношения в следните ситуации:

 1. Колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й;
 2. Продуктите са доставени или фактурирани погрешно;
 3. Продуктите имат фабрични дефекти.
 4. Клиентът е поръчал грешни размери на продуктите.
 5. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 7 работни дни съгласно законодателството на Република България в случай, че стоката не е използвана, не е нарушавана цялостта на опаковката и е във вида, в който е получена съгласно условията по чл.55 от ЗЗП.. В такъв случай Клиентът е отговорен само за директните разходи по връщането на продуктите.
 6. Клиентът е задължен да информира salepointbg.com за своето намерение да върне закупените продукти, чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на 7 работни дни след получаването на продуктите и / или услугите, ако се възползва от правото си.
 7. При получаване на пратката, трябва да се провери съдържанието на пакета за съответствие на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за издаване протокол за увредена пратка.

Изпълнение на договора

 1. Търговецът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при сключването на договора срок.
 2. Ако срокът  не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Търговецът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.
 3. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Търговеца и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Търговеца.
 4. Ако Потребителят не уведоми Търговеца, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията.
 5. Търговецът не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.
 6. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон.

Защита на личните данни

Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

 1. От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Търговецът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.
 2. Търговецът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.
 3. Потребителят или Ползвателят се съгласява, че Търговецът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя или Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя или Ползвателя в електронния магазин на Търговеца.
 4. Потребителят или Ползвателят се съгласява, че Търговецът има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Потребителя или Ползвателя при използването на електронния магазин на Търговеца.
 5. Във всеки момент, Търговецът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
   В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Търговецът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес www.salepointbg.com

 Изменения и достъп до общите условия

 1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители на salepointbg.com.
 2. Търговецът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:
  А) след изричното му уведомяване от Търговеца и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
  Б) след публикуването им на сайта на Търговеца и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.
  В) с изричното му приемане от Потребителя чрез профила му в сайта на Търговеца.
 3. Потребителят се съгласява, че всички изявления на Търговеца, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Прекратяване

Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Търговеца се прекратяват в следните случаи:

 1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 5. в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на salepointbg.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва salepointbg.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

Отговорност

 1. Търговецът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
 2. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.
 3. Търговецът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителят в процеса на използване или неизползване на salepointbg.com и сключване на договори за покупко-продажба с Търговеца.
 4. Търговецът не носи отговорност за времето, през което salepointbg.com не е достъпен поради отстраняване на технически причини.
 5. Търговецът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в salepointbg.com.
 6. Търговецът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, други сходни последствия или настъпили груги вреди.
 7. Търговецът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.
 8. salepointbg.com не носи отговорност за което и да било физическо или юридическо лице, което използва Съдържанието.